Všeobecné obchodné podmienky Internetového obchodu: https://www.superponozky.sk/
I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov
1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi
spoločnosťou
Obchodné meno: Adam Kuric
Miesto podnikania: 02304 Stará Bystrica, Stará Bystrica 239,Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresný úrad Čadca, Číslo živnostenského registra: 520-32986
IČO: 54193648
DIČ: 1125295798
Bankový účet: SK8283300000002502053865
Predávajúci nie je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/
(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného
Predávajúcim na Webovom sídle Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších
ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa,
v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v
platnom znení, Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
1.1.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:
Email: info@adamkuric.sk
Tel. č.: +421917364034
1.1.1.Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:
Adam Kuric, 02304 Stará Bystrica, Stará Bystrica 239, Slovesnko
1.2.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí
sú spotrebiteľmi a Predávajúcim.
1.3.Pojem Internetový obchod je totožný s pojmom Elektronický obchod a s pojmom Webové sídlo.
2.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku
prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím webového sídla Predávajúceho,
prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
2.1.Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy
prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti.
2.2.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s
Kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami– podnikateľmi,
ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /Kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení
spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
2.3.Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie
zmluva medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného
alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a
spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
2.4.Pojem Kúpna zmluva zahŕňa kúpnu zmluvu na hmotné produkty, zmluvu o poskytnutí služby a
zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
3.Produkty (ďalej aj „Veci“) sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené na
Webovom sídle Predávajúceho.
3.1.Pojem Tovar zahŕňa aj elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči.
4.Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému, prostredníctvom ktorého
prevádzkuje webové sídlo na doméne s názvom: https://www.superponozky.sk/
5.Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX
B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
email: za@soi.sk
webový odkaz na podávanie podnetov:
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi
6.Sťažnosti, alebo podnety Kupujúci môže taktiež adresovať aj priamo Predávajúcemu na adresu
uvedenú v Čl. I, bod. 1.1.1. týchto VOP. Predávajúci zároveň odporúča Kupujúcim, aby sťažnosti a
podnety (z dôvodu urýchlenia vybavenia) Predávajúcemu adresovali na emailovú adresu:
info@adamkuric.sk
Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných dní od jej
prijatia. Pričom o jej vybavení Predávajúci informuje Kupujúceho rovnakou formou, akou Kupujúci
sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.
7.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú
žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa Predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom
kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie
Predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým
osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom,
alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy, ktoré sa Predávajúci zaviazal
dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.
II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy
1.Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je odoslanie objednávky produktov
Kupujúcim realizované prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, využitím webového
sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
2.K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim dochádza momentom doručenia
potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu, ktorú Kupujúci vytvoril v zmysle Čl. II., bod 1 týchto VOP
Predávajúcim (elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú si zvolil Kupujúci v procese vytvárania
objednávky).
3.Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov Predávajúceho a
Kupujúceho.
3.1.Kúpna zmluva môže zaniknúť aj v iných právnym poriadkom Slovenskej republiky vymedzených
prípadoch, a to najmä dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľa, alebo
neuhradením ceny objednávky v lehote splatnosti.
4.Predávajúci informuje Kupujúceho, že v prípade objednania produktov Kupujúcim, je objednanie
spojené s povinnosťou platby pre Kupujúceho, a to formou platby akú si zvolil Kupujúci.

III. Kúpna cena a platobné podmienky
1.Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho (ďalej len
„kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky
Kupujúcim.
2.Základným platidlom je mena euro.
3.Kúpna cena tovarov, alebo služieb uvedených na Webovom sídle Predávajúceho je celková cena
tovarov, alebo služieb vrátane všetkých daní, pričom je zreteľne uvedená na Webovom sídle
Predávajúceho.
3.1.V kúpnej cene tovarov, alebo služieb nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s
dodaním produktov

IV. Spôsoby platby

  1. Za tovar a služby na Webovom sídle Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
    1.1.platba formou dobierky – cena 1,70 Eur
    1.2.platba bankovou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay – cena 0 Eur

V. Dodanie produktov
1.Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu tovary alebo služby v lehote najneskôr
do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II, bod 2 a násl., týchto VOP.
1.1.V prípade ak si Kupujúci zvolil ako formu platby: platba bankovou kartou prostredníctvom platobnej
brány GoPay, platbu prevodom na účet Predávajúceho, Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať
Kupujúcemu tovary alebo služby v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v
zmysle čl. II, bod 2 a násl., týchto VOP a zaplatenia celkovej ceny objednávky Predávajúcemu. V prípade
ak boli splnené obe podmienky uvedené v čl. V, bod 1.1., týchto VOP (tzn. ak došlo k uzatvoreniu kúpnej
zmluvy a k úhrade celkovej ceny objednávky Predávajúcemu), Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu
tovary alebo služby v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa splnenia oboch týchto podmienok.
Zvyčajná lehota kedy Predávajúci tovary alebo služby expeduje je 2 dni odo dňa uzatvorenia kúpnej
zmluvy alebo 2 dni odo dňa zaplatenia celkovej ceny objednávky Predávajúcemu.
1.2.Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s
daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané
produkty prípadne služby.
2.Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.
3.Dodanie produktu Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo
Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb
(prepravných a zásielkových spoločností).
4.Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe
na prevzatie produktu).
5.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí
dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia podľa týchto VOP, avšak len za predpokladu, že
Kupujúcemu týmto konaním Predávajúceho nevzniknú žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak
stým Kupujúci súhlasí.
VI.Prevzatie produktu
1.Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho
až jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo
prostredníctvom poverenej / splnomocnenej tretej osoby. Predávajúci Kupujúcemu odporúča aby si pri
preberaní objednávky skontroloval preberanú objednávku.
2.Prevzatím produktu prechádza na Kupujúceho vlastníctvo kúpeného produktu. Pri zásielkovom predaji
prechádza vlastníctvo na Kupujúceho prevzatím produktu Kupujúcim na mieste dodania ním určenom.
2.1.Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu, najmä pokiaľ je dodaná vec
iného typu alebo v prípadoch /uvedený výpočet je len demonštratívny, a nedotýka sa ďalších práv
Kupujúceho neprevziať dodaný produkt/:
a) dodania produktu/produktov, ktoré sú v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou
b) dodania produktu/produktov, ktoré sú v poškodenom obale alebo,
c) dodania produktu/produktov, ktoré sú bez príslušných dokladov.
2.2.Pokiaľ dôjde k dodaniu produktu/produktov Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má
Kupujúci okrem iného právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v
súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou produktu / produktov alebo ich
opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od
zmluvy odstúpiť.
3.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny objednávky od Kupujúceho za dodaný tovar.
VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu
1.1. Formy Dopravy:
1.1.1. Kuriér na adresu
1.1.2. Doporučený list
1.1.3. Zásielkovňa / výdajné miesto
2.1.Ceny za Dopravu:
2.1.1. Kuriér na adresu – 3€
2.1.2. Doporučený list – 0.00€
2.1.3. Zásielkovňa / výdajné miesto – 0.00€
VIII. Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu
1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa
prevzatia tovaru, ak si Predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h).
zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení .
Ak Predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3
ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.)., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od
zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do
14 dní odo dňa:
a) prevzatia tovaru podľa čl. VIII, bod 1.1. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj
tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
1.1.Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia
osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru,
ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu
alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
1.1.1.Ak Predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v
platnom znení až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie
od zmluvy podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa,
keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
1.2.Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v
platnom znení ani v dodatočnej lehote podľa čl. VIII bod 1.1.1. týchto VOP, lehota na odstúpenie od
zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy
podľa odseku podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP
1.3.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia
lehoty na odstúpenie od zmluvy.
2.Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho
odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak
Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota
podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný
deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).
3.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v
posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú,
ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na
adresu Predávajúceho, ktorá je Adam Kuric, 02304 Stará Bystrica, Stará Bystrica 239, Slovensko
4.Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v
podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva
spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa
vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).
4.1.Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so
zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo
iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9
ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy
poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
5.Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ
zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom,
ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ
nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve
spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h). Zákona č. 102/2014 Z. z.
6.Spotrebiteľ môže k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od zakúpenia tovaru využiť
online formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy v papierovej
podobe. Uvedený formulár je voľne prístupný na Webovom sídle Predávajúceho.
7.Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru
Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj
náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1
písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.
8.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o
odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v
súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie
je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9.V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení., Predávajúci nie je povinný uhradiť
spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je
najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel
medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob
doručenia ponúkaný Predávajúcim.
10.Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú zo strany
Predávajúceho prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou
bez uvedenia sumy dobierky.
11.Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe
poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám,
alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12.Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnenie
práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných
povinností pre spotrebiteľa.
13.Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6
písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Konkrétne:
a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ
vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b)predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý
Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
14.V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi finančné prostriedky
rovnakou formou, akou ich od spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia finančných prostriedkov
spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.
15.Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť
spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014. Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený
alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si
tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
16.Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný
súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. v platnom znení, spotrebiteľ je povinný uhradiť
Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej
v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie
sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.
17.Spotrebiteľ nie je povinný platiť za
17.1.Služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah
poskytnutého plnenia, ak:
17.1.1.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j), Zákona
č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
17.1.2.Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods.
6, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
17.2.Úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak:
17.2.1.Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického
obsahu podľa § 4 ods. 8, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
17.2.2.Spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu
stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo
17.2.3.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b).
Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
18.Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar dodaný
spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať
späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v
lehote podľa §9 ods. 1. zákona č. 102/2014. Z.z., v platnom znení
19.Predávajúci poučuje Kupujúceho, že ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby
pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Kupujúci o poskytovanie služby pred uplynutím
lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada:
19.1.Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od
zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
19.2.Predávajúci musí disponovať výslovným súhlasom Kupujúceho so začatím poskytovania služby pred
uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa
bodu 19.1. článku VIII, týchto VOP.
IX. Alternatívne riešenie sporov
1.V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so
žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie
zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom,
spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12
zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s
Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete
https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo iná príslušná oprávnená
právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom
hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo
na stránke
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoz
nam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť
platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej stránke
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne
riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v postavení
spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim,
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne
riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže
návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od
spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5
EUR s DPH.
Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim –
spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou
zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR
www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

X. Záverečné ustanovenia
1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného
oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na Webovom sídle
Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a
Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení
Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
2.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými
osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa.
3.Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a
poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla. Dokumenty – Reklamačný poriadok a
Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla sú zverejnené na doméne
Webového sídla Predávajúceho.
4.Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Webovom
sídle Predávajúceho 11.11.2021