Ochrana osobných údajov a poučenie o cookies
/ Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe
pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby a poučenie o cookies Internetového obchodu
https://www.superponozky.sk/
I. Prevádzkovateľ
1.1.Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
Obchodné meno: Adam Kuric
Miesto podnikania: 02304 Stará Bystrica, Stará Bystrica 239,Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresný úrad Čadca, Číslo živnostenského registra: 520-32986
IČO: 54193648
DIČ: 1125295798
Bankový účet: SK8283300000002502053865
Predávajúci nie je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/
1.2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prevádzkovateľa je:
Email: info@adamkuric.sk
Tel. č.: +421917364034
1.3.Adresa Prevádzkovateľa k zasielaniu písomností:
Adam Kuric, 02304 Stará Bystrica, Stará Bystrica 239, Slovenská republika
1.4.Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o
ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ
získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, tieto informácie poučenia a vysvetlenia:

II. Odkazy
2.1.Tieto zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria súčasť Všeobecných obchodných
podmienok zverejnených na Webovom sídle Predávajúceho.
2.2.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že
neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich
dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré
vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo
vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam,
ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu
verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ
s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

III. Ochrana osobných údajov a používanie cookies. Poučenie a vysvetlenie súborov cookies
3.1. Prevádzkovateľ uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies:
3.1.1.Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri
návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného elektronického
zariadenia, ktoré používate na prehliadanie webovej domény.
Súbory cookies umožňujú webovej doméne prevádzkovateľa nielen rozpoznať zariadenie
užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožňujú prístup k funkciám na stránke.
Súbory cookies rozdeľujeme na dva základné typy, a to:
Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej
v súbore cookies. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú doménu, ktorá daný súbor
cookies vytvorila.
Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej domény prepojiť
aktivity užívateľa, keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna
prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky
relačné súbory cookies vymažú.
3.2.Vysvetlenie súborov cookies
3.2.1.Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo
mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas
uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť
písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo
prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
3.3.Poučenie o využití súborov cookies
3.3.1.Webové sídlo prevádzkovateľa používa súbory cookies, aby sme uchovali:
3.3.1.1.skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne
(pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa
opätovne zobrazovať);
3.3.1.2.skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookies na
tejto webovej lokalite.
3.3.1.3.Marketing a remarketing
Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou stránok Prevádzkovateľa, používajú súbory
cookies na anonymný zber štatistických údajov o tom, kto je odkazovateľom zdroja našej
internetovej domény a akou formou ste sa na našu internetovú doménu dostali.
Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej
lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookies môžete
vymazať alebo zablokovať.
Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra
údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú
uvedené v tomto texte. Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné
alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na
predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookies poskytnuté podrobné údaje o ich
použití.
3.4.Ako kontrolovať súbory cookies
3.4.1.Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite
na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači
a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

IV. Spracúvané osobné údaje
4.1.Prevádzkovateľ na svojej stránke spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko,
bydlisko, emailová adresa, domáce telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, fakturačná adresa,
dodacia adresa údaje získané zo súborov cookies, IP adresy.

V. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad ochranou osobných údajov
5.1.Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v súlade s
Nariadením 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov. Kontakt: info@adamkuric.sk
5.2.Prevádzkovateľ, je zároveň Predávajúcim v zmysle pojmu ustanovenom vo Všeobecných
obchodných podmienkach tejto internetovej lokality.

VI. Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby a doba spracovávania osobných údajov
6.1.Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú najmä:
6.1.1.evidencia, tvorba a spracovanie zmlúv a údajov klientov za účelom uzatvárania zmlúv s
tretími osobami
6.1.2.spracovanie účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s obchodnou činnosťou
Prevádzkovateľa
6.1.3. dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s archiváciou dokumentov a dokladov napr.
podľa zákona č. 431/2002 Z. z., Zákon o účtovníctve v platnom znení a ďalších príslušných
prepisov
6.1.4.činnosť Prevádzkovateľa v súvislosti so splnením žiadosti, objednávky, zmluvy a obdobných
inštitútov Dotknutej osoby.
6.2.Osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ uchováva iba po nevyhnutne nutnú dobu
potrebnú na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie v zmysle zákonných lehôt, ktoré
Prevádzkovateľovi ukladajú právne predpisy.

VII. Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby
7.1.Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb je, v závislosti od
konkrétnych spracúvaných osobných údajov a účelu ich spracúvania súhlas Dotknutých osôb so
spracovaním osobných údajov.
7.2 V prípade, že Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov založené na súhlase
Dotknutej osoby, toto spracúvanie bude zahájené až po udelení daného súhlasu Dotknutou
osobou.
7.3.V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby pre účely jednania o
predzmluvných vzťahoch a uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, a s tým súvisiaceho doručenia
tovaru, produktu alebo služby. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje pre riadne
plnenie kúpnej zmluvy, v opačnom prípade nie je možné plnenie zabezpečiť. Osobné údaje pre
daný účel sa spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby.

VIII. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
8.1.Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť:
8.1.1.štatutárne orgány alebo ich členovia Prevádzkovateľa
8.1.2.osoby vykonávajúce pracovnú činnosť v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre
Prevádzkovateľa.
8.1.3.obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom
pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa
budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe
pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
8.1.4.Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci prevádzkovateľa,
jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť,
spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru, spoločnosť
poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi
poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov kupujúcim a tretím
osobám, marketingové spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, spoločnosti
zabezpečujúce platobné brány a ďalšie platobné metódy.
8.1.5.Príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a
ďalšie štátne orgány, v prípade ak tak ustanoví zákon. Pričom osobné údaje budú
Prevádzkovateľom poskytnuté daným úradom a štátnym inštitúciám na základe a v súlade s
právnymi predpismi Slovenskej republiky

IX. Informácia o poskytovaní osobných údajov do tretích krajín a dobe ich uchovávania:
9.1.Neuplatňuje sa. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje osôb do tretích krajín.

X. Poučenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby:
10.1.Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva, pričom:
10.1.1.Bodom 10.1 nie sú dotknuté ďalšie práva Dotknutých osôb.
10.1.2.Právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa čl. 15 Nariadenia, ktorého obsahom je:
právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie či spracúva osobné údaje Dotknutej osoby, a ak áno
tak v akom rozsahu. Zároveň ak sú spracúvané, ma právo zistiť ich obsah a žiadať od
Prevádzkovateľa informácie o dôvode ich spracúvania, najmä informácie o: Dôvode ich
spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách
príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích
krajinách alebo medzinárodných organizácií, o predpokladanej dobe uchovávania osobných
údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie, o existencii práva
požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto
spracúvaniu, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje nezískali od
Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, o existencii
automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4.
Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj
význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú
osobu, o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných
údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
10.1.3.právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania
podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
10.1.4.právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je právo:
aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú
Dotknutej osoby. právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj
prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby, právo Dotknutej osoby
na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 Nariadenia, ktorého
obsahom je:
10.1.5.právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov,
ktoré sa dotýkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, Dotknutá
osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Dotknutá osoba namieta voči
spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči
spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia, osobné údaje sa spracúvali
nezákonne, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, osobné údaje sa
získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;
10.1.6.právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na
dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane
technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie
osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné
údaje, ich kópiu alebo repliky, pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom
práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov
potrebné:
10.1.7.na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie.
10.1.8.na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie
alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.
10.1.9.z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm.
h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia.
10.1.10.na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu
či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo
uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie
cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov;
10.1.11.právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18
Nariadenia, ktorého obsahom je:
10.1.12.právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o
jeden z týchto prípadov: Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas
obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie
osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na
účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov, Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods.

 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad
  oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;
  10.1.13.právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto obmedzene
  spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej
  osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na
  ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu
  Európskej únie alebo členského štátu;
  10.1.14.právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;
  10.1.15.právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa článku
  19 Nariadenia, ktorého obsahom je: právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi,
  ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo
  obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia,
  pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie, právo, aby
  Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;
  10.1.16.právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia, ktorého
  obsahom je: právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla
  Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo
  preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:
  a/ sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia
  alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b)
  Nariadenia, a súčasne
  b/ sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne:
  10.1.17.právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
  čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej
  Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
  10.1.18.právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému
  prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
  10.1.19.právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  10.1.20.právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby
  proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6
  ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto
  ustanoveniach Nariadenia;
  10.1.21.v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej
  situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je
  vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti
  profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia právo, aby Prevádzkovateľ ďalej
  nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody
  na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo
  dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
  10.1.22.právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej
  osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym
  marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na
  účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať;
  10.1.23.v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti právo na uplatnenie práva
  namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s
  použitím technických špecifikácií;
  10.1.24.právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti
  spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na
  účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1.
  Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z
  dôvodov verejného záujmu;
  10.1.25.právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním podľa
  článku 22 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  10.1.26.právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
  automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky,
  ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22
  ods. 2. Nariadenia [t.j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie,
  alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom,
  10.1.27.povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ
  podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a
  oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej
  osoby.

XI. Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:
11.1.Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov –
v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských operácií, pričom
zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovateľských operácií ostane
nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať
určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov / určitých konkrétnych účelov
spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na ostatné účely
ostane nedotknutá.
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať v listinnej
podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo vo živnostenskom registri v čase
odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe
prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu
Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa v tomto dokumente).

XII. Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:
12.1.Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte
svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa
domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to
všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.
Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako sťažovateľa
informoval o pokroku a výsledku sťažnosti, a to vrátane možnosti podať súdny prostriedok
nápravy podľa článku 78 Nariadenia.
12.2.Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.

XIII. Informácie súvisiace s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:
13.1.Keďže v prípade Prevádzkovateľa nejde o spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby v
podobe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4.
Nariadenia, Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť informácie podľa článku 13 ods. 2 písm. f)
Nariadenia, t. j. informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o použitom
postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných
údajov pre Dotknutú osobu. Neuplatňuje sa.

XIV. Záverečné ustanovenia
14.1.Tieto Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov a poučenia o cookies tvoria
neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.
Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto Webového sídla sú
zverejnené na doméne Webového sídla Predávajúceho.
14.2.Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na
Webovom sídle predávajúceho 11.11.2021